شلوار لی را برایمان فرستادند..

اول زیاد هم بد نبود!!!

بعد شد آفت غیرت و حیا!!!

پسرانه اش از بالا کوتاه شـــد!!!

 و...

دخترانه اش از پایین!!!

چادر شد...

مانتو های بلند...

مانتو ها ذره ذره آب رفت!!!

حالا دیگر باید آن را بلوز نامید!!!

چادر چادری ها هم کم کم تبدیل به شنل شده!!!

یا آنقدر نازک که...

بودنش طعنه ایست به نبودنش!!!

حالا که دیگر شلوار جایش را به ساپورت داده!!!

روسری ها هم که از عقب و جلو آب رفته!!!مانده ام فردا فرزندان این نسل هنوز هم...

"مادر" را...

اسوه پاکی...

و...

"پدر" را...

مظهر مردانگی میدانند!!!کاش مردان حرمت مرد بودنشان را بدانند...

و...

زنان شوکت زن بودنشان را...

کاش مردان همیشه مرد باشند...

و...

زنان همیشه زن...

آنگاه...

نه روز "زن " داریم!!!

و نه...

روز "مرد "!!!


بلکه هر روز...

روز " انسانیت "

در تعجبم؟ !!!!!!!! 

از مردی که از ترس خط و خش ؛ 

ماشینش را چادر میپوشاند

اما 

همسر

و دخترش 

را بدون چادر رها میکند