دانه های سفید برف...

چقدر به چادر مشکی ام می آیند..

ومن.. 

به این جمله فکر میکنم ؛


"سیاهی تو باید سفیدی قلبم را تضمین کند!"