ایها الداعش

سپاهو بسیج و حزب الله را فاکتور بگیر

حواست به من باشد

دختـر شیعه زاده ای هستم که

شهادتـــــــــ را ازمـادرم زهــــــرا به ارث دارم

و صــبوری را ازعـمــــه زیـنب

و شجاعت را ازدخترکی 3ساله...

من سلاح هایی دارم که بااسمش جانت به لرزه می افتد

چــــادرمــــــ

سربنــــد یافاطـــمه

دلگرمـــــی به ســقا

فرمــان ســیــدعلـــــی

حواست باشد....

گرنگاه چپ کنی سمت حرم

جانت را با خونت میخرم

«کلنا عباسک یا زینب»


ألـلَّـھُــــــمَــ ؏َـجــــــــــِّـلْ لِوَلــــــیِـڪْ ألــــــــــْـفـــــَـرَج