هر دو نفرمان مدافع هستیم...

تو مدافع حرم

من مدافع چادر مادرمان...