بعضی هافکر میکنند که چادر نوعی پوشش است که از اعراب گرفته شده دراین مطالب میخوانید که پوشش زنان در دوره های مختلف چگونه بوده است وپاکدامنی نوعی ریشه بسیارقدیمی درایران داشته است.

💯هخامنشیان:


نقوش بجامانده از آن دوره نشان میدهدکه از زمان کوروش کبیرایرانیان باپوششی که موهاوتنه رامیپوشانددر برابرمردان ظاهرمیشدند،اثربه جامانده درموزه ارگیلی استانبول زنی سواربراسبی است که پوشش چادر آن زمان رادارد.


💯اشکانیان:


پیراهن های زمان اشکانی پوشش ساده،بلندودارای راسته چین بوده واز زانوبه پایین منگله هایی آویزان داشته اند،درنقوشی نشان داده شده که زنی سواربراسب  چادرمستطیلی برسر دارد واز آن لباس درزیرآن استفاده میکردند.


💯ساسانیان:


نقش های باقی مانده نشان براین است که زنان آن زمان پیراهن بلندوپرچین میپوشیدند وآن رابانوار از زیرسینه میبستند وبرخی چادری میپوشیدند که تازیرساق پامیرسید.


💯اسلام:


پس ازورود اسلام چادرجنبه دینی پیداکردوازدوره سامانی زنان از تاج ،مقنعه و...همراه باجواهرات استفاده میکردند.


💯افشاریه:


درآن زمان نیزپوشش زنان چادربود که برگرفته از رنگ های سفید،بنفش ومشکی بود.


💯قاجاریه

:

ازدوره ناصری زنان چارقد(روسری)سفیدبلندسرمیکردندودرزیرگلوآنرا باسنجاق میبستند.درزمان صفویه پس ازحمله عثمانی به علت تعرض به نوامیس چادرمشکی توسط عالمان آن زمان چادری رسمی اعلام شد.


💯پهلوی:


درآن زمان بی حجابی رسما اعلام شد ولی بازهم چادرلباس اصیل زنان بود.


 زمان انقلاب اوج استفاده از چادرمشکی بودزیرا زنان باچادرهای مشکی به راهپیمایی میرفتندوپس از پیروزی انقلاب زنان راحت باچادر خوگرفتند.

دراواخردهه70صنعتگران چادرملی راطراحی کردند که زنان راحت تر درفعالیت های اجتماعی شرکت کنند.