پوستر پوشش نازک


حضرت علی(ع) فرمودند:

بر شما باد بر پوشیدن لباس ضخیم؛ چرا که هرکس لباسش نازک باشد، دینش نازک است.

 (وسائل الشیعه : ج ۳ ص ۳۵۷)