پوستر رفتار آرایشی


«ان من خیر نسآءکم . . . المتبرجه من زوجها الحصان عن غیره

بهترین زنان شما آن زنی است که برای شوهرش آرایش و زینت می کند، اما از بیگانگان خود را می پوشاند .»

وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۱۵