🌸 اما رضا -علیه السلام- میفرمایند  

هر مردی که زنش را خشنود، خداوند در روز قیامت او را خشنود خواهد کرد.

•فروع کافی• ۶ ۶