امام على علیه السلام  

 زیاده  روى در سرزنش کردن ، آتش لجاجت را شعله ور مى سازد. .

 اَلاِْفْراطُ فِى الْمَلامَةِ یَشُبُّ نیرانَ اللَّجاجِ. .

 •تحف العقول ، ص 84•