بانو 

زیبایی تو زمانی چشم گیر است که آن را چون گنجی نهان بپوشانی...

.

پرده حجب بر وجودت بکش و مانع نگاه زهرآگین بر هستى ات شو ...

زیبایی تو سهم مردی است که با تمام وجود قلبش را به توتقدیم میکند و نگهبان حیای توست...