مهدی بیا و بزم جدت را بیارا

ما بد ولی با ما بدان هم کن مدارا

شد سه شنبه یک روز مانده تا محرم

باید کجا پیدا کنم صاحب عزا را


پ.ن:دوستانی که چله نوکری گرفته بودند.فقط یک روز مونده تا پایانش-قبول باشه ان شاالله....
پ.ن:نیت کنیم از اول محرم یک چله دیگه بگیریم...