😳با دقــــــــــت خوانده شود! 

برای کنترل به نگاه به نامحرم به نفس خود یادآوری کنید که شاید همین نگاه درجاتی بزرگ را از دست دهید 

 🔥🔥🔥🔥🔥

2- سعی کنید از وسایل و راه هایی که منتهی به نگاه حرام می شوند ،حتی الامکان دوری کنید.


3- بعد از نماز ها و در مجالس مذهبی دعا کنید که خداوند توفیق نگهداری چشم از حرام را به شما عطا کند.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

4-در کلاس درس جوانی سخت ترین امتحان ،امتحان نگهداشتن نگاه از نامحرم است که در حقیقت،تنها قبول شدگان این امتحان ،نمره قبولی در کلاس جوانی را در پیشگاه خداوند می گیرند.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

5- نگاه حرام جز آنکه آتش شهوتتان را فروزان کند و شما را نا آرام تر گرداند حاصلی برای شما ندارد؛ توجه داشته باشید که همین آتش ممکن است تمام زندگی و آمال شما را بسوزاند.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

6- قبل از یک نگاه حرام ،پشیمانی لحظه بعدتان را در پیشگاه خدا وائمه (ع) ببینید.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

7- آیه قرآن می فرماید: "واذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا" مومنان در هنگام وساوس شیطان ،خداوند را یاد می کنند؛ تمام دلبستگی های معنوی خود را در هنگام فراهم شدن نگاه حرام ،یاد کنید.

 نشر دهید

اللهم عجل لولیک الفرج...