✖با این که از نسل شما نیستم✖


دلم بدجوری هوای صدای بیسیم هایتان را کرده ❀کمیل کمیل کوثر ❀کمیل کمیل کوثر


برادر به گوشی؟؟؟ دلم گرفته برادر ❊شما که تا میدیدی خواهری تنها در کوچه هست رد نمیشدید و نگاهش نمیکردید ⇦اما الان.... چه بگویم.... میبینی دیگر ❊کمیل جان بیسیم را قطع نکن ⇦برادر چادرم را به تمسخر میگیرند


اما میدانی دلم را چه قرص میکند؟؟ ✺دلم را خونی که دادی قرص میکند


کمیل جان - برادر خسته شدی؟؟؟ میدانم در آخرین لحظه گفتی به امام بگویید ما تا آخرین قطره خونمان جنگیدیم


ღای کاش من هم روزی بگویم


به مهدی فاطمه بگویید تا آخرین نفس هایم مدافع چادر بودم... کمیل جان ببخشید سرت را درد آوردم به امید دیدار ⇧کاش شهید شوم به پای چادرم⇨