تقوا سه گونه است

1.    تقوای گریز

2.    تقوای پرهیز

3.    تقوای ستیز


گریز: این است که از محیط گناه آلود دوری کنی.


پرهیز: این است که بتوانی در محیط گناه آلود، خودت را پاک نگهداری.


ستیز: این است که در صحنه بمانی و با مظاهر گناه مبارزه کنی و محیط سالمی ایجاد کنی.


گاهی باید مانند موسی (ع) در کاخ فرعون بمانی و سکوت کنی و فقط خودت را حفظ کنی...


گاهی یوسف وار باید از صحنه گناه فرار کنی و راه گریز را برگزینی...


گاهی ابراهیم وار با گناه و شرک و بت پرستی مقابله و ستیز کنی و بت شکن شوی...


شهید بهشتی