حسین جان


نشدم نوکر خوبی به درت،حق داری

اربعین داغ حرم را به دلم بگذاری


ربنا اتنا فی الدنیا کربلا..


لینک دانلود