دختر ماه

وقٺے دسٺهاٻٺ را نذر مرٺب ڪردن چـــــادرٺ مے ڪنے ...

 

وقٺے چشمهاٻٺ را بر حرام مٻبندے ...


وقٺے پاڪے وجودٺ را از نگاه هاے چرڪٻن مے پوشانے ...


آنگاه پٻشڪش ٺوسٺ، بلنداے آسمان ها ...


ڪہ حجابٺ آسمان هاسٺ ...


و ٺو خودت، از جنس ماه ...