شاید هوای سرد بهانه ایست


تا تو با حجاب شوی! دردانه پروردگارت...


شاید گاهی خدا دلش برایت تنگ می شود....


آری خدا گاهی دلش برای حجاب تو تنگ میشود.


هوای سرد مجبورت کرده با حجاب شوی!


ای کاش از نگاه نامحرم هم سردت میشد ...!!!!


ألـلَّـھُــــــمَــ ؏َـجــــــــــِّـلْ لِوَلــــــیِـڪْ ألــــــــــْـفـــــَـرَج