عفیف بمان بانــو

در را ببند

بگذار در بزنند

بگذار بگویندمهمــان نوازنیستــی..!

بگذار بگویند......

اینگونـه هر کسـی حریم دلت را لمس نمی کند